Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan:
a. De verkoper: Meubellux B.V.
b. De koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de verkoper een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de verkoper een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.
c. Voorwaarden: hiermee wordt bedoeld de algemene betalings-en leveringsvoorwaarden van Meubellux B.V.

Artikel 2 – De geldigheid
a. De voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten, betalingen en leveringen.
b. Deze voorwaarden prevaleren boven eventueel door de koper gebruikte voorwaarden.
c. Zodra deze voorwaarden bij koper bekend zijn gemaakt en geaccordeerd worden zij geacht door hem of haar onverkort en zonder voorbehoud te zijn aanvaard.

Artikel 3 – 0ffertes en aanbiedingen
a. Alle aanbiedingen, reclame-uitingen en offertes van de verkoper zijn vrijblijvend en worden gedaan onder de voorwaarde “zolang de voorraad verstrekt”.
b. Aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen vanaf de offerte datum, tenzij een andere termijn wordt vermeld.
c. Afbeeldingen, beschrijvingen, maten en gewichten die in de offertes of aanbiedingen van de verkoper voorkomen, zijn voor hem niet bindend en geven slechts een indruk van de te leveren zaken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
d. Verkoper doet te allen tijde een aanbod op basis van de door koper verstrekte gegevens en de door hem kenbaar gemaakte behoefte of wensen. De verkoper mag afgaan op de juistheid van de verstrekte gegevens en de medegedeelde behoeften of wensen van de koper. Bij onjuist verstrekte gegevens, zijnde een valse identiteit door koper, beschouwt verkoper de uitgebrachte offerte als niet bindend.
e. Vervoerswerkzaamheden, takel- en hijswerkzaamheden, het laden en lossen en werkzaamheden van derden zijn niet in de offerte of aanbod begrepen, tenzij anders is overeengekomen. Dit in verband met dat koper het aangekochte product zelf meeneemt of via derden het aangekochte product laat afhalen.

Artikel 4 – De overeenkomst en zekerheidsstelling
a. De aanbetaling
Verkoper is gerechtigd bij het aangaan van een koopovereenkomst een aanbetaling te bedingen met een minimum van 30% van de koopsom.
b. Prijswijzigingen
Als na het sluiten van een koopovereenkomst wijziging van de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
c. Eigendomsvoorbehoud
Zolang de koper geen volledige betaling heeft verricht, blijven de goederen naar ratio van het verschuldigde bedrag eigendom van de verkoper. De koper is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht deze goederen aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.
d. Factuurdatum
Ingeval de levering plaatsvindt na factuurdatum, geldt de dag van levering als factuurdatum.
e. Overmacht
Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of In het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 5 – Betaling van de koopsom, tekortkomingen en verzuim
a. De koopprijs dient door de koper vooraf voldaan te zijn bij afname van het door koper bestelde product. Bij afname van het product door derden in opdracht van de koper, dient de koopprijs eveneens volledig voldaan te zijn.
b. Partijen kunnen afwijkende betalingscondities overeenkomen. Koper dient te allen tijde het resterende bedrag vooraf contant af te rekenen bij de chauffeurs voor levering.
c. In geval van afwijkende betalingsconditie is overeengekomen, dan wordt een factuur toegezonden. De betalingstermijn is dan tien dagen na dagtekening van de factuur, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. De koper is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
d. Slechts op aanvraag van de koper en na uitdrukkelijke instemming van de verkoper en na goedkeuring van een derde- kredietverschaffer, zal deze krediet- verschaffer aan de koper krediet verstrekken waarmee de koopprijs door de koper kan worden voldaan.
e. Indien de koper, om welke reden dan ook, de aankoopprijs niet, niet volledig of binnen overeengekomen termijn betaalt, geldt dit onverkort als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis tot betaling van de koopprijs, tenzij er sprake is van overmacht. De koper verkeert alsdan automatisch in verzuim. Dergelijk verzuim is inherent aan de annulering van een order. Dit heeft tot gevolg dat de koper 50% van het gehele orderbedrag verschuldigd is aan verkoper.
f. De koper is bij eventuele minnelijke en gerechtelijke processen om het verschuldigde te innen verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten.

Artikel 6 – Levertijd
a. Verkoper geeft bij aankoop altijd een indicatie van de levertijd.
b. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet worden verricht. Partijen kunnen een vermoedelijke of een vast overeengekomen levertijd bepalen. Verkoper hanteert een standaard van maximaal 3 dagen opslag na binnenkomst van de goederen. Koper geeft hier akkoord voor op de orderbevestiging.
c. Als deze vermoedelijke levertijd wordt overschreden, door onvoorziene omstandigheden en overmacht, wordt aan de verkoper een nadere termijn gegund. Nadere termijn is gelijk aan de vermoedelijke levertijd zoals vermeld op de order c.q. koopovereenkomst.
d. Bij overschrijding van voornoemde nadere termijn heeft de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden.
e. Voorraad producten moeten na aankoop, bij akkoord op de orderbevestiging, binnen maximaal 3 dagen afgenomen worden door koper. Na deze periode worden er opslagkosten berekend van
€ 20,- per dag. Verkoper is niet verplicht om te leveren binnen 3 dagen na binnenkomst. Uitlevering is afhankelijk van logistieke capaciteit.
€ 20,- per dag. Verkoper is niet verplicht om te leveren binnen 3 dagen na binnenkomst. Uitlevering is afhankelijk van logistieke capaciteit.
f. Na binnenkomst van uw bestelling mogen de producten maximaal 3 dagen in het magazijn opgeslagen blijven voor koper. Na deze periode moet de bestelling uitgeleverd en/of opgehaald worden door koper. Na deze periode worden er opslagkosten berekend van
€ 20,- per dag.
€ 20,- per dag.
e. Indien koper een order heeft geplaatst van een showroomproduct, is koper verplicht om de order binnen maximaal 3 dagen op te halen. Op showroomproducten wordt geen garantie gegeven door verkoper. Alle schades voortkomend uit transport, bezorgen en monteren kunnen niet door koper verhaald worden op verkoper.

Artikel 7 – Feitelijke levering aan koper
a. Wanneer is overeengekomen waar en wanneer op/aflevering van goederen zal geschieden, zal de koper ervoor zorgen dat; – de plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken; – in de ruimte waar gewerkt moet worden elektriciteit, licht en voldoende ventilatie aanwezig is.
b. Als een takel, lift of een kraan gebruikt moet worden, zijn de kosten voor rekening koper.
c. Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van een takel, lift of een kraan is voor risico en rekening van degene die verantwoordelijk is voor dat gebruik, voor zover schade hem kan worden toegerekend. Deze bepaling heeft geen betrekking op producten.
d. Indien koper bij het sluiten van een overeenkomst geen problemen meldt wat betreft horizontale en verticale transport, maar er alsnog problemen voordoen in het trappenhuis, lift of entree, zijn de extra bezorgkosten, de kosten voor een takel, verhuislift, kraan of annuleringskosten voor rekening van de koper. De voorwaarden van een externe bezorgservice zijn in dezen leidend.
e. Voor het bezorgen van gekochte goederen worden de afspraken per mail of per sms bevestigd richting de koper. Koper dient er zorg voor te dragen, dat de adresgegevens van het afleveradres tijdens de koop correct wordt aangegeven. Verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk als de klant verkeerde gegevens verstrekt. Indien koper een afspraak voor levering een dag van tevoren voor 12:00 uur annuleert kan dit kosteloos. Na 12:00 uur wordt de koopsom vermeerderd met € 80,- plus de bijkomende kosten voor extra materieel. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag, tijdstip en afleveradres, welke overeengekomen is tussen koper en verkoper, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies omtrent de toegankelijkheid van de woning, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal de levering in overleg opnieuw worden aangeboden. Bij afwezigheid tijdens levering wordt het afgesproken bedrag voor bezorgen en monteren opnieuw in rekening gebracht bij koper.
f. Wanneer de koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden producten terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.
g. Het product is voor risico van de koper vanaf het moment van de feitelijke levering aan de koper. Na de feitelijke levering draagt de koper het risico van beschadiging van het product, onverminderd de rechten die de koper heeft conform Burgerlijk wetboek.
h. Afname door koper van het gekochte product geschiedt uitsluitend vanuit magazijn verkoper te Nijmegen. De koper is verplicht het product voor afname te controleren op mogelijke beschadigingen en gebreken. Na afname van het product, is de verkoper niet meer aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit verkeerd gebruik of eigen toedoen, of tijdens het laden, vervoeren en lossen van het afgenomen product door koper.
i. Restafval van de gekochte producten, zoals verpakkingen, folie en piepschuim worden niet door de bezorgers van de onze bezorgpartners meegenomen. Tegen betaling is dit wel mogelijk. Bezorgers trachten de verpakkingsresten in de ruimten netjes op te ruimen.
j. Goederen opslag in het magazijn is maximaal 3 dagen. Koper dient producten binnen deze termijn af te halen/levering. Na het verstrijken van opslagtermijn zullen opslagkosten in rekening worden gebracht. Verkoper is niet verplicht om te leveren binnen 3 dagen na binnenkomst. Uitlevering is afhankelijk van logistieke capaciteit.
k. Als koper de order wenst te ontvangen op een adres buiten Nederland, is koper verplicht om het volledige orderbedrag te voldoen, voordat verkoper opdracht geeft tot uitleveren.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
a. De verkoper blijft eigenaar van het verkochte product, zolang de koper het totaal verschuldigde bedrag uit de koopovereenkomst niet heeft voldaan.
b. De koper is verplicht het product zorgvuldig te behandelen, niet aan derden af te staan, te belenen of uit de geleverde ruimten te verwijderen, totdat het totale koopsom is voldaan.
c. Het product is voor eigen risico van de koper vanaf de aflevering en blijft de koper de koopprijs verschuldigd, ongeacht diefstal, tenietgaan, beschadigingen of achteruitgang in staat van het product.

Artikel 9 – Annuleringen en wijzigingen
a. Annulering betekent dat de koper schriftelijk aan de verkoper kenbaar maakt dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet meer zal nakomen. Annulering laat onverlet het recht van verkoper om volledig nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of schadevergoeding van koper te vorderen;
b. Bij annulering van de verplichtingen, binnen 48 uur na aankoop, conform de overeenkomst door koper, is deze terstond een opeisbare schadevergoeding verschuldigd van 30% van het overeengekomen bedrag. Het genoemde percentage is vaststaand tenzij de verkoper kan bewijzen dat de schade groter is, dan wel de koper aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50% indien de annulering van een overeenkomst na 48 uur door de afnemer geschiedt. Als het een annulering van een product betreft, welke compleet op maat is besteld/geproduceerd voor koper, is deze terstond een opeisbare schadevergoeding verschuldigd van 70% van het overeengekomen bedrag.
c. Bij annulering van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst door verkoper, wordt door verkoper vrijblijvend de mogelijkheid geboden aan koper om een vervangend alternatief product uit de collectie van de verkoper te verkrijgen tot een meerwaarde van 10 % van de oorspronkelijke koopprijs, zonder meerprijs.
d. Orderwijzigingen binnen 48 uur kunnen kosteloos doorgevoerd worden. Wijzigingen kunnen uitsluitend plaatsvinden in het filiaal waar de aankoop is gedaan en tegen inlevering van de oorspronkelijke orderbevestiging.
e. Orderwijzigingen na 48 uur zijn niet mogelijk.
f. Leveringen dienen plaats te vinden binnen 3 dagen na ontvangst van de order in het magazijn. Indien koper niet reageert op verschillende pogingen voor het maken van een afspraak behoudt verkoper het recht om de order te annuleren. Geen reactie geven is gelijk aan annuleren. Bij een voorraadproduct wordt er 50% van het orderbedrag ingehouden door verkoper en bij een speciaal op maat geproduceerd product wordt er 70% van het orderbedrag ingehouden door verkoper.
g. Bij telefonische en/of online bestellingen mogen producten alleen in de originele verpakking geretourneerd worden.

Artikel 10 – Reclames
a. Reclames kunnen door de koper bij de verkoper slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen 1 dag na ontvangst van de goederen.
b. Koper dient servicemeldingen/reclamaties op zijn gekochte product schriftelijk of per mail bij de klantenservice van verkoper in te dienen. Verkoper zal deze zorgvuldig in behandeling nemen en binnen een termijn van 15 werkdagen hierop reageren.
c. Verkoper wordt door koper in de gelegenheid gesteld om de reclamatie op validiteit te onderzoeken. Bij een gegronde servicemelding stelt de koper de verkoper in staat tot herstel.
d. Als partijen na onderling overleg niet tot een overeenstemming komen, zullen partijen gezamenlijk een onpartijdige deskundige verzoeken een oordeel te geven. Dit oordeel is bindend. De kosten zijn dan voor rekening van ongelijk gestelde partij.

Artikel 11 – Garanties
a. De verkoper verleent voor door hem geleverde goederen garantie aan de koper gedurende een termijn van 12 maanden op gebreken aan de constructieve onderdelen. Bij rechtmatige aanspraak op garantie wordt uw product omgeruild of hersteld. Het aankoopbedrag wordt niet terugbetaald.
b. De garantieregeling is niet van toepassing op afgeprijsde showroommodellen. Deze modellen worden verkocht zoals door de koper gezien en gekocht.
c. Onzorgvuldige behandeling, wijziging of niet-normaal of oneigenlijk gebruik van het afgenomen product door koper, valt niet onder de garantiebepalingen. Hetzelfde geldt ook als de koper de instructies en gebruiksaanwijzingen niet heeft opgevolgd.
d. Er wordt 12 maanden garantie verleend op alle nieuwe producten vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. Reparatie of vervanging van een product leidt nooit tot een verlenging van deze termijn. De eerste datum van aanschaf blijft bepalend.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar verkoper is gevestigd.
Artikel 13 – Online aankopen webshop Meubellux B.V.
a. Overeenkomst
Door het plaatsen van een bestelling op onze website accepteert u het aanbod van onze webwinkel en gaat u een overeenkomst aan met Meubellux B.V. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen ingediend worden via onze contact formulier. De contactgegevens van ons vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen.
b. Privacy Policy
In het kader van deze overeenkomst worden er door Meubellux B.V. persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen. Meubellux B.V. zal uw persoonsgegevens nimmer zonder uw toestemming verlenen aan derden.
c. Aanbetaling online
Bij online bestellingen hanteren wij een aanbetaling van 30% van het aankoopbedrag. Het resterende bedrag betaalt u als wij de bestelling komen bezorgen. U kunt er ook voor kiezen om het gehele aankoopbedrag in één keer te voldoen. Als u een product hebt besteld dat met een pakketdienst wordt verstuurd, hanteren wij een aanbetaling van 100% van het aankoopbedrag inclusief eventueel berekende bezorgkosten. Wij nemen uw bestelling in behandeling zodra wij uw aanbetaling hebben ontvangen. Zo kunt u zo snel mogelijk genieten van uw nieuwe producten.
d. Klachtenprocedure
Eventuele klachten over een bestelling of de aflevering daarvan dient de klant in eerste instantie rechtstreeks via de email aan te geven zoals het aangegeven e-mailadres op onze website. Wij zullen de klacht in behandeling nemen, contact opnemen met de klant en ernaar streven de ontvangen klacht zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen, om deze vervolgens terug te koppelen naar de klant.